ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

   3.1 แนวทางการย้ายข้ามจังหวัด

       ว.98-16-ม.ค.63-แนวทางย้ายออนไลน์

       หลักเกณฑ์การย้ายหมุนเวียน 2566

   3.2 ระเบียบ พรก. และ พกส

       บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของ พกส.และลจ. มีผล 1 เม.ย. 2565

       พกส..ลาพักผ่อนสะสม

       ระเบียบ พกส. พ.ศ 2561

       ระเบียบ พรก. พ.ศ. 2555

   3.3 ระเบียบการลา

       5541 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตไป ตปท.19.10.65

       กรมบัญชีกลาง(คู่มือการลา)

       การพิจารณาวันหยุดราชการ

       การลาของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

       ข้อแตกต่างเรื่องระเบียบสิทธิการลา

       ข้าราชการสตรีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

   3.4 ระเบียบค่าตอบแทน

       ข้อบังคับกระทรวงฯว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน 3 ก.พ. 66

       พตส. ฉบับ 1

       พตส. ฉบับ 2

       พตส. ฉบับ 3 พ.ศ.2560 (ข้อ18)

   3.5 หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

       หลักเกณฑ์ สป. ในการขอรับเงินประจำตำแหน่ง ชนก.

       หลักเกณฑ์ สป.ประเมินผลงานเพื่อเลื่อน ชนก. และ ชนพ

กฎกระทรวง-กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2563

กฎกระทรวง-เรื่อง-กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย-พ.ศ.-2552

กฎกระทรวงฉบับที่-4-พ.ศ.-2555

กฎกระทรวง-พ.ศ.-2537

บัญชีรายชื่อ-ฉ-7

ประกาศกระทรวง บัญชีรายชื่อ-ฉ-7

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม-เรื่อง-บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2560

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม-เรื่อง-บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย-ฉบับที่-5-พ.ศ.-2562

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม-เรื่อง-บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย-ฉบับที่-6-พ.ศ.-2563

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-ฉบับที่-2-พ.ศ.2544(2)

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-ฉบับที่-2-พ.ศ.2544

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-ฉบับที่-3-พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562(2)

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-พ.ศ.-2535

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-พ.ศ.-2535_ฉบับรวบรวมการแก้ไข

กฎกระทรวงว่าด้วย ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2557

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

คู่มือความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางด้านรังสี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ. 2549

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค โรคซึ่งต้องห้ามมิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2557