AdminLTELogo


นายแพทย์ศิริศักดิ์  นันทะ

             ผู้อำนวยการ

       โรงพยาบาลแม่สาย

ประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
1.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
: 2023-09-22
2.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้
: 2023-09-11
# ประกาศประกวดราคา-สอบราคา รายละเอียด
1 ร่าง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-07-19
2 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-07-19
3 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-07-19
4 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-07-15
5 ร่าง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-07-08
6 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-06-12
7 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เชื่อมระบบHIS จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-05-30
8 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-05-30
9 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-05-24
10 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-05-21
11 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-05-15
12 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice CT Scanner) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 32 ภาพ ต่อ 1 รอบของการสแกน (32 ภาพ โดยซอฟแวร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-05-13
13 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เชื่อมระบบHIS จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-05-08
14 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multislice CT Scanner) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 32 ภาพ ต่อ 1 รอบของการสแกน (32 ภาพ โดยซอฟแวร์) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-04-23
15 ร่าง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม./วัน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-04-18
16 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-04-11
17 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดพกพา (Portable X-Ray Camera) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-04-10
18 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-03-29
19 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดพกพา (Portable X-Ray Camera) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-03-19
20 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-02-27
21 ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จํานวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-02-09
22 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-02-07
23 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ ชั้น 5-6 จำนวน 15 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก
: 2024-02-07
24 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-02-02
25 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-01-24
26 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-01-24
27 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2024-01-18
28 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-01-10
29 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-01-04
30 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2024-01-02
31 ร่าง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-12-28
32 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-12-28
33 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-12-21
34 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-12-21
35 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-12-18
36 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-12-15
37 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (CBC) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-12-15
38 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (CBC) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-30
39 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมระบบบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-16
40 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมระบบ Positive Pressure Negative Pressure และระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยหนัก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-10
41 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ พร้อมระบบบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-11-03
42 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ (CBC) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-11-01
43 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-11-01
44 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
: 2023-10-25
45 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมระบบ Positive Pressure Negative Pressure และระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยหนัก จํานวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-10-16
46 ร่าง ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศพร้อมระบบ Positive Pressure Negative Pressure และระบบระบายอากาศในหอผู้ป่วยหนัก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-10-06
47 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-26
48 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-26
49 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-26
50 ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: 2023-09-25
51 ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
: 2023-09-22
ประกาศสมัครงาน รายละเอียด
1.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ,ผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา
: 2024-01-15
2.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง ????พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ????นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ????นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อซักถาม สามารถสอบถามได้ที่งานธุรการ โรงพยาบาลแม่สาย โทร 053-73
: 2023-11-13
3.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง -พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา -ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา -พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
: 2023-10-18
4.ประกาศรับสมัครงาน จากโรงพยาบาลแม่สาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา พนักงานบริการ(งานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา
: 2023-10-17
ข่าวประชาสัมพันธ์ CQI รายละเอียด
1.CQI_HACC206_แม่สาย_ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ
: 2023-09-22
2.รายงานงบการเงินประจำปี2566
: 2023-09-22
รายงานการเงิน รายละเอียด
1.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง กย.66
: 2024-01-10
2.รายงานงบการเงินประจำปี2566
: 2024-01-10

รูปภาพ