โรงพยาบาลแม่สาย
101 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053-731300-1 ,053-642510
โทรสาร : 053-731300-1 ต่อ 2345
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สายตรง) : 053-734224
งานประกันสุขภาพ (สายตรง) : 053-734302
สายด่วน Covid-19 : 053-734206