จำนวนประชากรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว

ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ ประเภทการประกัน จำนวน
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 3200 บาท 2 ปี 946
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 730 บาท 2 ปี 0
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 365 บาท 1 ปี 121
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 2200 บาท 1 ปี 3
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 1600 บาท 1 ปี 55
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 900 บาท 6 เดือน 7
มีนาคม 2562 2562 ประกัน 500 บาท 3 เดือน 35