จำนวนประชากรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว

ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ ประเภทการประกัน จำนวน
กันยายน 2560 2560 ประกัน 500 บาท 3 เดือน 11
กันยายน 2560 2560 ประกัน 900 บาท 6 เดือน 30
กันยายน 2560 2560 ประกัน 1600 บาท 1 ปี 85
กันยายน 2560 2560 ประกัน 2200 บาท 1 ปี 1
กันยายน 2560 2560 ประกัน 365 บาท 1 ปี 56
กรกฎาคม 2560 2560 ประกัน 730 บาท 2 ปี 21
กรกฎาคม 2560 2560 ประกัน 3200 บาท 2 ปี 2453