จำนวนประชากรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว

ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ ประเภทการประกัน จำนวน
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 500 บาท 3 เดือน 10
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 900 บาท 6 เดือน 46
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 1600 บาท 1 ปี 81
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 2200 บาท 1 ปี 1
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 365 บาท 1 ปี 60
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 730 บาท 2 ปี 21
ตุลาคม 2560 2561 ประกัน 3200 บาท 2 ปี 2453