จำนวนประชากรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว

ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ ประเภทการประกัน จำนวน
มกราคม 2561 2561 ประกัน 3200 บาท 2 ปี 2453
มกราคม 2561 2561 ประกัน 730 บาท 2 ปี 21
มกราคม 2561 2561 ประกัน 365 บาท 1 ปี 64
มกราคม 2561 2561 ประกัน 2200 บาท 1 ปี 1
มกราคม 2561 2561 ประกัน 1600 บาท 1 ปี 115
มกราคม 2561 2561 ประกัน 900 บาท 6 เดือน 63
มกราคม 2561 2561 ประกัน 500 บาท 3 เดือน 17