จำนวนประชากรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว

ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ ประเภทการประกัน จำนวน
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 3200 บาท 2 ปี 946
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 730 บาท 2 ปี 0
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 365 บาท 1 ปี 108
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 2200 บาท 1 ปี 0
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 1600 บาท 1 ปี 67
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 900 บาท 6 เดือน 17
ธันวาคม 2561 2562 ประกัน 500 บาท 3 เดือน 31