จำนวนประชากรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว

ประจำเดือน พ.ศ. ปีงบประมาณ ประเภทการประกัน จำนวน
กันยายน 2561 2561 ประกัน 3200 บาท 2 ปี 946
กันยายน 2561 2561 ประกัน 730 บาท 2 ปี 0
กันยายน 2561 2561 ประกัน 365 บาท 1 ปี 95
กันยายน 2561 2561 ประกัน 2200 บาท 1 ปี 0
กันยายน 2561 2561 ประกัน 1600 บาท 1 ปี 81
กันยายน 2561 2561 ประกัน 900 บาท 6 เดือน 16
กันยายน 2561 2561 ประกัน 500 บาท 3 เดือน 33