1. ข้อมูล / และปัญหาที่สำคัญ
    1.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ
    1.2 การร้องเรียนจากคุณภาพบริการ
    1.3 การเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
    1.4 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานหลักประกันสุขภาพ

 

2. แผนงานการดำเนินงาน
    2.1 โครงการบัตร smart card 
    2.2 โครงการขึ้นทะเบียนออนไลน์
    2.3 โครงการจัดทำศูนย์ประกันสุขภาพ
    2.4 จัดหาโปรแกรมช่วยเหลือระบบงานหลักประกันสุขภาพ
    2.5 พัฒนาระบบเบิกงบ PP
    2.6 จัดทำคู่มือระบบงานประกันสุขภาพผ่าน website 
    2.7 พัฒนาระบบรายงานการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์