ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ     บริหารจัดการดี

มีบริการประทับใจ      ใส่ใจคุณธรรม         นำไปสู่องค์รวม

 

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน :
      " ให้บริการเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องสิทธิ ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและทันสมัยประสานงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่พึงมี และรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้ "


 แนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
       วิสัยทัศน์  :  “มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข”

 

พันธกิจ
    (๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข
    (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
    (๓) คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ
    (๔) บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
    (๕) สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

นโยบายคุณภาพ  :  “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข”
 

วัตถุประสงค์คุณภาพ
    (๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
    (๒) ประชาชนที่มีสิทธิ ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามชุดสิทธิประโยชน์
    (๓) ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
    (๔) มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่
    (๕) หน่วยบริการที่รับส่งต่อ ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
    (๖) มีหน่วยบริการตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน สามารถดูแลปัญหาของพื้นที่ และกระจายอย่างเหมาะสม
    (๗) การบริหารจัดการงบประมาณและงบกองทุน มีประสิทธิภาพ
    (๘) ประชาชน องค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
    (๙) มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยมองค์กร    (ACCEPT)
    Accountability :  มีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่องาน ต่อองค์กร ประเทศชาติ และประชาชน พร้อมจะทุ่มเททำงานหนัก และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
    Customer Service Mind  :  มีจิตใจยินดีช่วยเหลือและให้บริการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ 
    Creativity  :  คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก คิดใหม่ ทำใหม่ ไม่ยึดติดความคิด หรือ รูปแบบเดิมๆ 
    Efficiency & Excellent : มุ่งสร้างประสิทธิภาพและผลงานที่เป็นเลิศในการทำงาน เพื่อบริหารทรัพยากรที่เป็นเงินภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน 
    Plan for the future : ทำงานอย่างมีแผนงานและเป้าหมายที่แจ่มชัดเพื่อบรรลุความสำเร็จในอนาคต 
    Teamwork   : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนาทีมให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

อ้างอิง : ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  เจตนารมณ์ในการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )