การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

jpg546045023251
  1. การประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ (Competency)
  2. การวางแผนพัฒนารายบุคคลตามส่วนขาด  เช่น การอบรม ดูงาน  การสอนงาน  การมอบหมายงาน   การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ร่วมกัน
  3. การประเมินแผนพัฒนารายบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใส่ความเห็น