การจัดการทรัพยากรบุคคล

180759-imagepng-265618
  1. การจัดกำลังคนให้เพียงพอต่องาน โดยวิเคราะห์ตามวิธีการประเมินภาระงาน (Work  Load)
  2. การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (put the right man  on  the  right  job)
การจัดการทรัพยากรบุคคล

ใส่ความเห็น