การวางแผนทรัพยากรบุคคล

52802

  1. การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนเข้าประจำการ
  2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ใหม่ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจด้านอาชีวอนามัย   ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติก่อนประจำการ และขณะประจำการ
  3. ทุกหน่วยงานมีคู่มือปฐมนิเทศ / คู่มือปฏิบัติงาน
  4. การจัดทำ Job Descriptions และ Job Specification
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ใหม่
  6. การกำหนดวัฒนธรรมองค์กร  เช่น
  • การทักทายโดยการยกมือไหว้ กล่าวคำว่า   “สวัสดีค่ะ , สวัสดีครับ”
  • การแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มของโรงพยาบาล  พร้อมติดป้ายชื่อ และเก็บรวบผม ให้เรียบร้อย
  • วัฒนธรรมในการลงเวลาทำงาน โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือก่อนเวลาทำงาน  และหลังเวลาเลิกงาน
  • วัฒนธรรมการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ  สำหรับเจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพันในองค์กร
การวางแผนทรัพยากรบุคคล

ใส่ความเห็น