ภาพลักษณ์ดี บริการเด่น เน้นคุณลักษณะ

ภาพลักษณ์ดี  บริการเด่น เน้นคุณลักษณะโรงพยาบาลแม่สาย เชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถดูแลคุณภาพชีวิต และสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร จะส่งเสริมให้คนของเราเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา องค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

 

HRD, การจัดการทรัพยากรบุคคล, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การวางแผนทรัพยากรบุคคล, กิจกรรม

ใส่ความเห็น